روز چهارم کاروان پیاده امام رضا(ع)

ظهر روز چهارم کاروان پیاده پیاده روی در مسیر عشق ادامه داشت تا به روستای فضل آباد رسیدیم و ادای...

ادامه مطلب