دومین سانس فوتسال طرح فرهنگی شهید چمران

برگزاری دومین سانس فوتسال اعضای طرح علمی_فرهنگی  نخبه شهید دکتر مصطفی چمران دومین سانس  فوتسال...

ادامه مطلب