روز دوم اعتکاف

روز دوم اعتکاف سال تحویل شد و میهمانان خدا بعد از صرف پذیرایی در آغوش برادران دینی خود رفتند و...

ادامه مطلب