روز بیست و دوم کاروان پیاده

 صبح روز بیست و دوم کاروان پیاده تک تک دانه های تسبیح می افتند و نشانگر مناجات عاشقانه کاروانیان...

ادامه مطلب