روز بیست و سوم کاروان پیاده

 صبح روز بیست و سوم کاروان پیاده رکوع و سجود در دل شب امری بود که زوار علی بن موسی الرضا در پیش...

ادامه مطلب