روز بیست و ششم(روز آخر کاروان پیاده)

 روز بیست و ششم(روز آخر کاروان پیاده) جلسه شب به نوافل در دل شب متصل شد و کاروانیان بعد از طهارت...

ادامه مطلب