روز بیست و چهارم کاروان پیاده

 صبح روز بیست و چهارم کاروان پیاده استغاثه ها به حضرت حق از سر گرفته شد و همگی از خدای مهربانی ها...

ادامه مطلب