روز بیست و یکم کاروان پیاده

 صبح روز بیست و یکم کاروان پیاده مناجات امیرالمومنین بود که آغاز کننده بیست و یکمین روز از کاروان...

ادامه مطلب