روز سوم کاروان پیاده امام رضا(ع)

صبح روز سوم کاروان پیاده نجواهای العفو العفو به گوش می رسید و انتظار نماز صبح نمایان بود نماز صبح...

ادامه مطلب