روز سیزدهم کاروان پیاده امام رضا (ع)

صبح روز سیزدهم کاروان پیاده    کاروانیان پس از نافله ی شبانه و راز و نیاز با پروردگار خویش...

ادامه مطلب