روز شانزدهم کاروان پیاده امام ر ضا (ع)

صبح روز شانزدهم کاروان پیاده حرکت کاروان بعد از اقامه نماز صبح به سمت فردوس شروع شد. در بین راه...

ادامه مطلب