روز ششم کاروان پیاده امام رضا (ع)

ظهر روز ششم کاروان پیاده حرکت به سمت روستای دهنودشت ادامه یافت و پس از رسیدن به آنجا و صرف صبحانه...

ادامه مطلب