روز نوزدهم کاروان پیاده

 صبح روز نوزدهم کاروان پیاده در بین کاروان که قدم بزنی کسانی می بینی که در مقابل معبود خود دست به...

ادامه مطلب