روز هفدهم کاروان پیاده

 صبح روز هفدهم کاروان پیاده در بین زوار که می چرخیدی زمزمه الهی العفو به گوش می رسید که به استقبال...

ادامه مطلب