روز چهاردهم کاروان پیاده امام رضا (ع)

صبح روز چهاردهم کاروان پیاده   نجوای عاشقانه نماز شب مفتح روز کاروان بود. و اقامه نماز صبح...

ادامه مطلب