سومین سانس فوتسال اعضای طرح شهید چمران

برگزاری سومین سانس فوتسال اعضای طرح علمی فرهنگی  نخبه شهید دکتر مصطفی چمران...

ادامه مطلب