ظهر روز دوم کاروان پیاده

ظهر روز دوم کاروان پیاده   زائران سلطان طوس به مجتمع معدنی فسفات رسیدند و به استراحت قبل از...

ادامه مطلب