ساماندهی «مدیریّت اقتصادی دولت» در جنگ اقتصادی

ارکانِ مدیریّت اقتصادی با نگاهی به بیانات اخیر رهبر انقلاب متوجه این مهم می‌شویم که در دیدار...

ادامه مطلب