چهارمین سانس فوتسال اعضای طرح شهید چمران

برگزاری  چهارمین سانس فوتسال اعضای طرح علمی فرهنگی  نخبه شهید دکتر مصطفی چمران چهارمین سانس ...

ادامه مطلب