حال و هوای بیت الرضا قبل از شروع ماه محرم.و فعالیت گسترده جوانان موسسه برای استقبال از ما محرم