باشروع ایام فاطمیه وباتوجه به شرایط خاص حاکم درسرتاسرمیهن عزیزمان،حسینیه سیاربیت الرضاعلیه السلام بافق،هرروزعصرهابنابه دعوت هرکوچه ومحله که ازقبل هماهنگ شده درآن محل حضوریافته وباتوزیع پرچم بین اهالی محل ونصب درسردرب منازل به اقامه عزاونوحه سرایی توسط مداحان بزرگواروباحضورعاشقان اهل البیت علیهم السلام ساکن آن محله ورهگذران برگزارمیگردد,که درنوع خودبامعنویت خاصی میباشد.ان شاالله بزودی این بیماری منحوس ازجامعه اسلامی ریشه کن شده وهمانندسالهای گذشته مجالس عزاداری اهل البیت علیهم السلام به روال عادی خودبرگردد.

روابط عمومی بیت الرضا(علیه السلام)بافق