صبح روز چهاردهم کاروان پیاده

 

نجوای عاشقانه نماز شب مفتح روز کاروان بود.

و اقامه نماز صبح مکمل آن

از آن پس صرف صبحانه مقدمه حرکت کاروان شد و بعد از صرف صبحانه کاروان بر دل جاده قدم نهاد.

 

 

ظهر روز چهاردهم کاروان پیاده

کاروان به روستای اصفهک رسید و مشغول استراحت شد تا وقت ادای فریضه برسد.
بعد اقامه نماز ظهر و عصر جلسه آی معرفتی به پا شد و بعد صرف ناهار استراحت ادامه کار کاروان بود.

در ادامه مراسم حنا بودن شور رونق پر شوری به پاهای زوار علی بن موسی الرضا داد.

 

شب روز چهاردهم کاروان پیاده

غروب خورشید یادآور غم هجرت شد و کاروانیان برای تسلی خاطر خود در جوار امامزاده اصفهک دست توسل به دامان صاحب الزمان زدند

بعد از اتمام نجواهای عاشقانه
نوبت با تکلم باری تعالی رسید و نماز مغرب و عشاء اقامه شد.
به محل استقرار بازگشتیم و جلسه ای معرفتی خاتمه دهنده چهاردهمین روز کاروان بود.

بیست و هفتمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام_شهرستان بافق
۱۹ تیرماه ۹۸