جلسه قرارهشتم باحضوراعضابیت الرضاوخادمیاران رضوی راس ساعت۷شب باقرائت زیارت عاشوراتوسط مداح واهلبیت علیهم السلام کریمیان آغازوسپس کلیپ ازحماسه۹دی پخش وتوسط مجری خیرمقدم حضارومیهمانان انجام وسپس باسخنرانی حجت السلام طباطبایی این جلسه رنگ وبوی امام رضایی گرفت ودرپایان بامداحی حجت السلام باقری میدانی جلسه قرارهشتم ادامه وسپس عزیزان بانمک امام رضاعلیه السلام متنعم گردیدند

موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق