• جلسات
  • سفر پیاده
  • رمضان
  • محرم
  • فاطمیه

حسینیه سیار

باشروع ایام فاطمیه وباتوجه به شرایط خاص حاکم درسرتاسرمیهن عزیزمان،حسینیه سیاربیت الرضاعلیه السلام...

تصویری

امروز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

اطلاعیه

اعمال روز